Hoofdbestuur

Alex Devos : Bestuurslid, Verantwoordelijke site Oplinter

Alex Devos

Bestuurslid, Verantwoordelijke site Oplinter

Carlo Zwartenbroeckx : Bestuurslid

Carlo Zwartenbroeckx

Bestuurslid

carlo.zwartebroeckx@skynet.be +32474359584
Tom Delie : Bestuurslid

Tom Delie

Bestuurslid

tom.delie2@telenet.be +32468143221
Ronny Boingen : Bestuurslid

Ronny Boingen

Bestuurslid

ronny.boingen@gmail.com +32472581477
Steve Vangeel : Bestuurslid

Steve Vangeel

Bestuurslid

stevevangeel@gmail.com +32477704700
Leopold Houtmeyers : Penningmeester, Verantwoordelijke site Houtem

Leopold Houtmeyers

Penningmeester, Verantwoordelijke site Houtem

leopold.houtmeyers@telenet.be +32496866422
André Mathues : Publiciteit & Sponsoring

André Mathues

Publiciteit & Sponsoring

andre.mathues@hotmail.com +32475236785